Máy định dạng cốc giấy , Máy tráng PE, Máy Lám cốc giấy